Administrator danych
 
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Olga Dyrda, ul. Obornicka 99a/5, 51-114 Wrocław.
 
Dane osobowe i pliki cookies
 
Strona paniodslubu.pl używa plików cookies (ciasteczek). Informacje zbierane przy pomocy ciasteczek wykorzystywane są celu w celach statystycznych i analitycznych. Strona korzysta z cookies i kodu śledzenia Google Analytics w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.
 
Newsletter
 
Otrzymywanie mojego newslettera jest dobrowolne, jednak dla jego otrzymywania konieczne jest udostępnienie Twojego adresu e-mail.
Udostępnione dane zostają zapisane w bazie systemu MailChimp na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.  Twoje dane (adres e-mail) będą przetwarzane tak długo, jak długo będę rozsyłać newsletter. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez link na dole każdego newslettera lub wysyłając wiadomość na adres olga@paniodslubu.pl. Twoja rezygnacja spowoduje usunięcie danych.
 
Twoje prawa
 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
* żądania dostępu do swoich danych osobowych,
* żądania sprostowania swoich danych osobowych,  
* żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
* do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
* prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora
* prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych
* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO
 
Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.